Registrácia na kemp Atlético de Madrid

Vyhlasujem, že zdravotný stav dieťaťa, ktorého prihlasujem ako zákonný zástupca je dobrý, že dieťa je spôsobilé na športovú aktiviu, kde je zvýšená fyzická záťaž, že dieťa nemá žiadne vrodené ani získané závažné ochorenia, ktoré by mu mohli pri športovaní a zvýšenej fyzickej záťaži spôsobiť ohrozenie na živote.

Účastník berie na vedomie v zmysle Zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, účastník týmto dáva súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, a to v rozsahu: meno, priezvisko, adresa bydliska, číslo telefónu, e-mailová adresa, dátum narodenia a rodné číslo, fotografia a ďalší obrazový či zvukovo-obrazový materiál, zhotovený v súvislosti s projektom na akciách v rámci projektu (ďalej len „osobné údaje“), a to pre účely marketingu a verejnej propagácie projektu, vrátane propagácie v médiách a materiáloch. Súhlas so spracovaním osobných údajov sa poskytuje na dobu neurčitú. Účastník vyhlasuje, že si je vedomý svojich práv vyplývajúcich zo Zákona č. 122/2013 Z.z.., a že poskytnutie údajov je dobrovoľné. Účastník môže svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať, pričom toto odvolanie je účinné dňom, kedy písomný prejav vôle účastníka príde na adresu spoločnosti.

*Do futbalového kempu Atlético de Madrid sa môžu prihlásiť iba registrovaní futbalisti

*V prípade presiahnutia počtu prihlásených hráčov si organizátor vyhradzuje právo na výber hráčov do kempu